Tantalus: Quyền lực tối thượng nhất đó là— Thyestes: Là không quyền lư…

【1】Tải Sách Hay (PDF) miễn phí ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .

✨Tantalus: Quyền lực tối thượng nhất đó là—
?Thyestes: Là không quyền lực nào cả, nếu ngài chẳng khao khát điều gì.”
–Seneca–
#Chủ_nghĩa_Khắc_kỷ
#Phong_cách_sống_bản_lĩnh_và_bình_thản
#Tamlyhoctoipham
☘️ https://nhasachthaiha.vn/products/chu-nghia-khac-ky-phong-cach-song-ban-linh-va-binh-than


Miễn phí: Đăng ký nhận Tài Liệu, Sách Ebook PDF, Video PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, KINH DOANH, ĐẦU TƯ ở đây: https://lejapan.comhttps://akirale.com .