Một công ty liên quan tới Sunshine Group chuẩn bị lên sàn chứng khoán